Forurensede masser

Anlegget mates ved hjelp av en hjullaster som tømmer de kontaminerte massene inn i en ʺhopper feederʺ, som har til oppgave å fjerne materiale som er større enn det anlegget er designet for å rense. (Dersom materialet som skal renses er i form av slam så mates anlegget via en dertil egnet pumpe.)


Materialet går så videre inn i en behandlingstank hvor det dannes en slurry. Hvis nødvendig tilsettes det her kjemikalier og varme før slurryn pumpes gjennom AEV, hvor massene renses ved hjelp av pulserende vann under høyt trykk. OPS benytter deretter en blanding av egne og tradisjonelle separasjonsteknologier for å skille de rensede faste stoffene fra olje, annen forurensning og finstoff.


Behov for ytterligere behandling av finstoffet er avhengig av type prosjekt. Prosessvannet behandles ved hjelp av OPS elektrokoaguleringssystem, som fjerner olje, fett, tungmetaller og finstoff fra vannet. Så vidt oss bekjent er OPS det eneste selskapet som har lykkes i å renses sand i Kuwait til en renhetsgrad som har gjort det mulig å tilbakeføre sanden til ørkenen.


Hver AEV kan håndtere mellom 20 og 40 tonn materiale pr time, og flere AEV kan kjøres i parallell med felles teknisk løsning oppstrøms og nedstrøms. Anlegget kan gjøres fullstendig mobilt, for en kapasitet på opp til 40 mt/t. Anleget kan demonteres og flyttes i løpet av 24 timer.


Semi-mobile anlegget kan lages mye større, men de vil krever omtrent en uke på demontering, og de må plasseres på et passende underlag av betong. Faset anlegg installeres for større langsiktige prosjekter. Anlegget blir vanligvis drevet via en generator. Anlegget er fullautomatisert og kan via PLS-systemet styres av en mann Anleggene er blitt kjørt i forskjellige klima. Fra Sahara-ørkenen til Skandinavisk vinter.

Oljeforurenset sand

Sand etter rensing

AEV


AEV-systemet er den mest effektive metoden for behandling av oljeholdig sand/slam, glødeskall og annet kontaminert materiale som sand/jord.

OPS AEV sandrensesystem ble utviklet som svar på en forespørsel fra den svenske regjeringen i 2003, for å få hjelp til med å rense en oljeforurenset sandstrand etter et større oljeutslipp i Sør-Sverige. Siden den er gang systemet blitt videreutviklet og internasjonale patenter er søkt. Det er i utviklingsprosessen lagt særlig vekt på anleggets vannrensedel. AEV-systemet kan rense sand, jord, flis, gateoppsop, jernbaneballast, glass etc. med en størrelse på opp til 35 mm.